uvodnik rybolov

Rybolov je povolen bez nutnosti vlastnit rybářský lístek v období od 1.5. do 30.11. s platnou povolenkou, kterou je možné zakoupit na recepci. Uplatněné povolenky se následně vracejí na recepci či vhazují do schránky v prostoru před recepcí.

V prostoru kempu je rybolov povolen pouze ubytovaným hostům.

 

 

Ceny povolenek
Denní (datumově) 200,- Kč
Týdenní 500,- Kč
Měsíční 900,- Kč
Sezónní 3 000,- Kč

 

Rybník, ryby a povolenky jsou majetkem Rybářství Třeboň a.s..

 

 

Místní rybářský řád k provozování lovu ryb na udici platný od 1.5.2018 pro rybník Táborský (Knížecí) - nutno rozkliknout

 

 Povinnosti držitele pověření k rybolovu:

1) Při lovu ryb musí mít každý u sebe platné pověření k lovu ryb vydané Rybářstvím Třeboň a.s. se sídlem Rybářská 801 v Třeboni.
2) Lov ryb je povolen od 1. května do 30. listopadu, doba hájení stanovena zákonem do 15. června u těchto druhů ryb: candát, štika, sumec, bolen.
3) Lov ryb v rybníce smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníka. Každý rybář je po skončení rybolovu povinen uklidit si své chytací místo.

Zakazuje se zejména:

 • Používat k lovu prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlice, rozsošky, chytání ryb na šňůry, do rukou a ok, užívat k lovu ryb elektřiny.
 • Zanechávat odpadky okolo rybníka mimo míst k tomu určených.
 • Lov přívlačnou udicí a na rybku či její část je dovolen od 16. června.
 • Lov ryb z loděk (i belly boat) a zavážení nástrah je zakázáno.
 • Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
 • K lovu udicí smí držitel povolenky použít nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Při chytání na dvoj-trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
 • Držitel povolenky nesmí používat za nástrahu krev, vnadit plošně, vnadit masem a dalšími zakázanými návnadami.
 • Označování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely. tyč. bójí atd.
 • Lovit nástražní rybky do čeřínků, které mají tímto rybářským řádem stanovenou nejmenší lovnou míru, nedosahují ji a jakkoliv je používat k rybolovu.
 • Chytat ryby a vstupovat na led, pokud je na rybníce souvislá vrstva ledu.

Denní doby lovu jsou stanoveny takto:

 • listopad, prosinec od 7 do 17 hodin
 • září, říjen, duben od 5 do 20 hodin
 • květen, červen, červenec, srpen od 4 do 24 hodin

Oprávněný k lovu musí mít vedle průkazu totožnosti, pověření k rybolovu na daný rybník. V jednom dnu lovu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb (v tom nejvýše 2 ks tzv. ušlechtilé ryby, tj. kapr, štika, candát, sumec, bolen, amur) a úlovek je povinen zapsat do přehledu o úlovcích bezprostředně po jejich ulovení. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru a podběrák. Za osoby mladší 18 let vždy zodpovídá zákonný zástupce.
4) Je zakázáno přivlastňovat si ryby nedosahující následující nejmenší délky:

 • kapr obecný od 40 cm do 70 cm !!! (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 • lín obecný 20 cm
 • candát 45 cm
 • štika 50 cm
 • sumec velký 90 cm
 • amur 50 cm
 • bolen 40 cm
 • tolstolobik 50 cm
 • jelec jesen 25 cm
 • pstruh 25 cm
 • okoun 20 cm

5) Držitel pověření může při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, je však povinen nahradit škodu, kterou přitom způsobí. V prostoru kempinku je povolen lov ryb pouze pro ubytované hosty.
6) Oprávněný k lovu je povinen prokázat rybářské stráži svou totožnost, dále předložit ke kontrole platné pověření vydané Rybářstvím Třeboň a.s., případný denní úlovek a řádně vyplněný přehled úlovků.
7) Kontrola a dozor.
Tuto činnost vykonává rybářská stráž řádně ustanovená Rybářstvím Třeboň a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.
8) Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.


UPOZORNĚNÍ
1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření odevzdat té organizaci, která jej vydala.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno, včetně dosavadních úlovků.
Správným vyplněním sumáře a včasným odevzdáním (i v případě, že nebylo dosaženo úlovku) přispějete k lepšímu zarybňování.

 

Místní úlovky

jabko jabko jabko jabko
jabko jabko jabko jabko