Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky (chatky, apartmány) v areálu ATC Knížecí rybník.

1. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a uhradí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.

2. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.

3. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednavatel zrušit nebo změnit bez storno poplatku, a to nejméně 30 dnů před oznámeným dnem příchodu.

4. VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM!

5. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním či kožními parazity, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.

6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt v chatkách stanoven od 14:00 hodin. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10:00 hodin, uvést ji do původního stavu (zhasnout světla, vypnout ledničku, zavřít okna a dveře), klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li host lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

7. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, auta, karavany, obytné vozy apod.) platí ukončení pobytu v areálu do 14:00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

8. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.

9. Host platí za ubytování předem. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se zaplacená částka nevrací.

10. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém areálu zakázáno.

11. Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

12. Osoby ubytované v kempu jsou povinné dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních a kuchyňkách, komunální odpad vkládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech.

13. Během pobytu jsou hosté povinni chovat se tak, aby svým chováním neobtěžovali ostatní hosty kempu. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24:00 hod. do 7:00 hod.

14. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených. PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V LESE.

15. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

16. V chatkách je zakázáno používat elektrické vařiče!

17. V ubytovacích jednotkách platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!

18. Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče.

19. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele.

20. Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na pláž, znečišťování prostoru pláže a vody.

21. Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

22. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly, je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/h.

23. V prostoru mezi molem a restaurací je v době slunění a koupání rybolov zakázán!

24. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

25. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

26. Provozní řád kempu je závazný pro všechny ubytované, osoba která poruší Provozní řád, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady vrácení již uhrazené částky za služby. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody.